Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Společnost Danone a.s., se sídlem Praha 4, V parku 2294/2, PSČ:14800, IČ: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1514 (dále jen „Danone a.s.“) si uvědomuje, že můžete mít možné obavy z toho, jak jsou používány Vaše osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany vašeho soukromí.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Danone S.A. a všechny její dceřiné společnosti (dále jen „Danone“) shromažďuje a spravuje vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak vám to může být k užitku.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde
www.danone.cz/gdprochrana.html.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 20.12 2018.

Základní zásady a náš závazek chránit soukromí

V Danone jsme povinni chránit vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, kterou vám poskytujeme.

Můžeme obecně shromažďovat přímo od vás tyto druhy osobních údajů:

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:

Proč shromažďujeme a užíváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení zákonných povinností nebo v rámci smluvního vztahu s vámi.

Když budeme shromažďovat a užívat vaše osobní údaje pro výše uvedené nebo jiné účely, budeme vás o tom informovat předem nebo při shromažďování těchto údajů.

V příslušných případech vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů. Dáte-li souhlas s tímto zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat.

Vaše práva

Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html.


Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html.

Právo na výmaz vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz vašich osobních údajů, jestliže:

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně našeho zpracovávání osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Chápeme význam zabezpečení vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

Sdílení vašich osobních údajů

Při sdílení vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.

Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob Druh údajů Účely
Společnosti v rámci skupiny Danone Všechny typy osobních údajů, které Danone zpracovává Rozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace; interní audit; pochopení a posouzení zájmů, požadavků a potřeb zákazníků
Společnosti poskytující hostingové/cloudové služby a jiné služby v IT podpoře a bezpečnosti Všechny typy osobních údajů, které Danone zpracovává Pronájem prostoru pro účely uchovávání elektronických údajů, tvorba a provoz webových stránek, podpora IT
Telekomunikační operátor Osobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikace Zabezpečení infolinky, vyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinko
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poštovních a doručovacích služeb, poskytovatelé platebních služeb Osobní kontaktní údaje Poskytnutí služby v souvislosti s obchodní činností Danone

Sdílení údajů na mezinárodní úrovni

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jsou-li zpracovávány mimo EHP, Danone zajistí, aby bylo toto přeshraniční zpracovávání údajů chráněno patřičnými bezpečnostními opatřeními.

K bezpečnostním opatřením, která používáme k ochraně přeshraničního zpracování údajů, patří:

Automatické rozhodování a profilování

Co se týče některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje automatickými prostředky. To v zásadě znamená, že rozhodnutí jsou přijímána automaticky bez lidského zásahu.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat za účelem profilování, abychom předvídali vaše chování na našich webových stránkách nebo výrobky, které by vás mohly zajímat.

Pokud hodláme použít tyto metody, budeme vás samozřejmě informovat a dáme vám možnost vznést předem námitku proti takovému zpracování. Máte rovněž možnost se s námi spojit a získat další informace o tomto zpracování.

Cookies a jiné technologie

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

Další informace viz naše Prohlášení o cookies https://www.kostici.cz/cookies/.

Úvahy o ochraně soukromí dle místního práva

Danone a.s. dodržuje povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (v tomto dokumentu označené jako „Evropské nařízení o ochraně údajů“ a platných právních předpisů, které v České republice implementují Evropské nařízení o ochraně údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zpracování vašich osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.danone.cz/gdprochrana.html.

Předvolby dat

Můžete si zvolit předvolby cookie. Další informace naleznete v prohlášení o cookies.

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou zapotřebí pro fungování webových stránek a nelze je vypnout. Jsou obvykle zadány jako reakce na kroky, které jste podnikli a které představují žádost o služby (stanovení vašich preferencí při ochraně soukromí, přihlašování, vyplňování formulářů apod.). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto cookies blokoval nebo aby vás na ně upozorňoval, ale v takovém případě nebudou fungovat některé části webových stránek.

Analytické a výkonnostní cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, a měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. Ukazují nám, které stránky jsou nejpopulárnější a které jsou nejméně populární a jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách.
Jestliže nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

Cookies třetích osob

Tyto cookies mohou nastavit prostřednictvím našich webových stránek třetí osoby, resp. naši reklamní partneři k vytvoření profilu vašich zájmů a aby vám nabídli příslušné reklamy na jiných webových stránkách. Tyto cookies přímo neukládají osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Jestliže nepovolíte tyto cookies, budete dostávat méně cílené reklamy.